Tuesday the 22nd - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sekretariat@sp2trzcianka.dlaedu.pl

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Z kulturą mi do twarzy”

 

Klasa 2 d w roku szkolnym 2020/2021 wzieła udział w Ogólnopolskim Projekcie  Edukacyjnym ,,Z kulturą mi do twarzy”

Celem projektu było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. Szczególny nacisk kładziono w czasie realizacji projektu na  promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno ,rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Nawiązanie współpracy z placówkami kulturalnymi oraz z  środowiskiem lokalnym .Jednym z głównych założeń projektu było wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm oraz  kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Również, kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku.  Zapoznanie się z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie ich w życiu codziennym. Współpraca oraz zaangażowanie  rodziców do aktywnego działania  na rzecz placówki.

Szczególnie pragnę podziękować Pani Annie Lewkowicz za okazaną pomoc przy realizacji projektu.

 Koordynator projektu

 Katarzyna Lisowska